Meerjarenbeleidsplan voor 2022-2025

Doelstelling: Betekenis
We bevinden ons als westelijke wereld steeds meer in een ‘betekenisvacuüm’. Het hebben van steeds meer spullen, aangejaagd door een steeds verfijndere op maat toepaste reclamewereld, maakt mensen opgejaagd en permanent ontevreden. De echo van Doe Maar’s ‘is dit alles’ dendert door in de vermoeide consument. Er is een grote behoefte aan ‘betekenis’, aan een ‘zinvol’ leven. Maar ook hierin ben je in onze neoliberale samenleving voornamelijk op jezelf aangewezen. Jij moet betekenis geven aan je leven, jij bepaalt of je leven zinvol is. Zo is ook ‘betekenis’ en ‘zin’ onderdeel geworden van onze markteconomie. De zelfhulpboeken zijn niet aan te slepen, evenmin als de cursussen. Het fundament van de ‘betekenis-markteconomie’ is een milde vorm van nihilisme. Dit wil zeggen: objectief gezien is er geen betekenis of zin. Deze moet op de een of andere manier worden aangebracht. En op de betekenismarkt is van alles ‘te koop’. Met voldoende spullen en een op maat gesneden ‘zin en betekenis’ ben je een gelukkig mens. Ook dit geeft een opgejaagd gevoel. Jij bent als enige verantwoordelijk voor je geluk of je ongeluk. Zwevend in een universum wat feitelijk betekenisloos is.

Als In Perspectief bevinden we ons in zekere zin op de ‘betekenis markt’. We geloven dat er wel authentieke in de werkelijkheid ‘ingebakken’ betekenis en zin te vinden is. Dit heeft er mee te maken dat we geloven in een ‘open wereldbeeld’. In een gesloten wereldbeeld is materie en het materiële alles wat er is. Uiteindelijk is alles dan terug te brengen op materie. In een open wereldbeeld is er meer ‘dan materie’ tussen hemel en aarde.

Bij de mens is betekenis ‘ingeschapen’. Zo staat er in Prediker 3:11 ‘Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvingen, van het begin tot het einde toe’.
Het woord ‘eeuw’ is vanuit het Hebreeuwse denken een woord dat ‘een verborgen tijd aangeeft’, een besef van ‘eeuwigheid’ van ‘betekenis’.
Deze ‘eeuw’, dat besef zit ergens diep verborgen in het wezen van ieder mens.

Het grote verhaal duidelijk maken
Wij geloven dat achter de werkelijkheid zoals we die zien er een kloppend hart is. Een God die het in gang heeft gezet en erin aanwezig is. Daarnaast geloven we dat die God zich bekend gemaakt heeft in de geschiedenis. In het bijzonder in de verzameling boeken die we de Bijbel noemen. De Bijbel gaat over echte mensen in de echte geschiedenis. Het gaat er in die boeken ongepolijst en soms gewelddadig aan toe. In de ruimte en tijd die God geschapen heeft, maken mensen echte keuzes en hebben echte verantwoordelijkheid. Maar daaronder zit een soort Goddelijk vangnet van onvoorwaardelijke liefde. Liefde in de Bijbel is niet ‘lief’, maar heeft wel altijd tot doel het uiteindelijke goede voor de mens.
We zien vanuit de Bijbel sporen van de trouw en liefde van God in de geschiedenis van het Joodse volk.
Wij geloven dat het Goddelijke in de mens Jezus van Nazareth op aarde onder ons heeft gewoond. Hij kwam om mensen die vastgelopen waren in armoede, onderdrukking, onrecht, onvrede, boosheid, onrechtvaardigheid terug te brengen naar de bron van de liefde. Naar het hart van God, het kloppende hart van het universum.
Dit koste hem uiteindelijk zijn leven. Hij werd gekruisigd door de Romeinse bezetters van Israël in de eerste eeuw van onze jaartelling.
Wij geloven dat dit een kantelpunt is in de menselijke geschiedenis. Hier is duidelijk geworden dat God onvoorwaardelijk van mensen houdt, tot in de dood aan toe. Ja, zelfs tot voorbij de dood. Hier hebben we het Goddelijke leren kennen aan de kant van de mens. Meelijdend met de pijn van de mensen. God heeft een gezicht gekregen.
Wij geloven dat dit nieuwe principe van onvoorwaardelijke liefde, meelijdend met de mens, uiteindelijk sterker is dan de dood en de zinloosheid.
Wij geloven dat God door het principe van Jezus de aarde en de mensheid zal herstellen. Een vernieuwde aarde met een vernieuwde mensheid. Waarin er harmonie is en niet langer geweld. Waarin er werkelijke vrede heerst en geen voortdurende onvrede. Waarin liefde regeert en niet het zelfbehoud en de afgunst. Wij geloven dat dit waar is in het groot, maar ook in het klein. Elk mens, ooit geleefd, wordt hersteld in deze zelfde liefdevolle gemeenschap.
Dit lijkt wishful thinking, maar toch… In de mens zit dat ingeschapen ‘zingevingsmechanisme’ (Pred. 3:11). Dit zorgt ervoor dat je elke ochtend weer je bed uitkomt om aan een nieuwe dag te beginnen. Ditzelfde principe is werkzaam in de schepping.
Dit is het grote verhaal van de Bijbel, het grote verhaal van het christelijk geloof.

Activiteiten
Wij willen onze visie graag delen. Dit doen we onder meer door:
• Het uitgeven van boeken
• Podcasts
• Blogs
• Organiseren van bijeenkomsten (lezingen/vieringen/leeskringen)

Inkomsten en besteding daarvan
Inkomsten die we verkrijgen door de verkoop van boeken en/of door giften worden opnieuw geïnvesteerd in het realiseren van podcasts, boeken en studies. Onze penningmeester ziet toe op een solide beheer en besteding hiervan. Overige kosten betreffen onder andere het beheer van de website en bank- en
administratie kosten. In de financiële verantwoording op onze site vindt u de jaarrekening. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

ANBI-INSTELLING

STICHTING IN PERSPECTIEF TE AMERSFOORT IS EEN ANBI-INSTELLING
De belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 aanvullende eisen aan een ANBI-instelling.
ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een organisatie of stichting voldoet aan de eisen, betekent dit onder andere dat giften aan de organisatie of stichting in aanmerking komen voor de giftenaftrek bij uw belastingaangifte.
De navolgende gegevens dienen openbaar te zijn en staan op de website van onze stichting vermeld.

ALGEMENE GEGEVENS STICHTING
1. NAAM, ADRES EN ANDERE RELATEERDE GEGEVENS
* Naam van de Stichting: Stichting In Perspectief
* Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van Stichting In Perspectief is 813550130
* Het postadres van Stichting In Perspectief is: Cathalijnepolder 14, 3825 LC Amersfoort
* Website: www.inperspectief.com
* Email-adres: info@inperspectief.com

2. DOELSTELLING
De statutaire doelstelling van Stichting In Perspectief is het onderzoeken, koesteren en delen van:
* Gods liefdevolle plan met de mens. In de persoon van Jezus Christus is Hij naar ons toegekomen, heilbrengend voor alle mensen. Gods liefde is sterker dan welke menselijke barrière ook
* Het Godsbeeld zoals dat geopenbaard wordt in het Oude en Nieuwe Testament
* De joodse wortels van het geloof, in bijbels perspectief.

3. BESTUURDERS
Namen en functie van de bestuurders
Peter Hoogendijk: Voorzitter
Pieter Nederlof: Penningmeester
Saskia Hoogendijk: Secretaris
Anja Hoogendijk: Lid
Caroline Nederlof: Lid

4. BELONINGSBELEID
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2022

erkend door Belastingdienst

ANBI status
De Belastingdienst heeft de Stichting In Perspectief te Amersfoort per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften aan In Perspectief aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Ons fiscaalnummer is 813550130.
Klik hier voor de vermelding van In Perspectief op de website van de Belastingdienst.

Als onafhankelijke stichting ontvangen we geen subsidie van enige instantie en zijn dus afhankelijk van de giften van enthousiaste particulieren. Om de basis van ons werk te verbreden, hebben we jouw steun nodig.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar, In Perspectief is een zogenaamde door de belastingdienst erkende ANBI Stichting.
Jouw bijdrage kun je overmaken op onze Rabo-bankrekening met IBAN nummer NL 98 RABO 0104 9677 14 (BIC RABONL2U) ten name van Stichting In Perspectief te Amersfoort.
Uiteraard kun je ook periodiek een vast bedrag overmaken of wij kunnen dit bij jou incasseren. Stuur hiervoor je gegevens naar info@inperspectief.com. De gegevens die wij van je willen hebben zijn: naam, adres, woonplaats, bedrag en frequentie (maand, kwartaal, halfjaar, jaar). Graag er even bij zetten dat je akkoord bent dat het bedrag door middel van incasso van je rekening wordt afgeschreven door ons.
Van harte aanbevolen!

Verslag activiteiten 2020

De pandemie maakte 2020 voor ons allen een jaar van bezinning. Geen studieavonden, geen huiskamergesprekken, geen evenementen, zelfs niet de mogelijkheid om samen een podcast op te nemen. Ook het bestuur heeft op afstand contact moeten houden en al snel besloten om voorrang te geven aan de persoonlijke veiligheid van alle betrokkenen. Een lichtpunt was de online Pesachviering die we midden in de toenemende isolatie via Zoom in de diverse huiskamers van de deelnemers konden brengen.

De pandemie sloeg toe, juist nadat we in 2019 opnieuw geïnspireerd waren door het kloppende hart van onze hemelse Vader, dat naar Zijn hele schepping uitgaat. De eerste afleveringen van een nieuwe podcast waren net gelanceerd. Maar al snel was ook een gesprek aan de keukentafel van Wim, waar de podcast werd opgenomen, niet meer mogelijk door de afstandsregels.

Na de lange maanden in lockdown ontstond het verlangen naar opnieuw een nieuw begin. Het bestuur vatte het plan om de website van In Perspectief te vernieuwen. Samen met een nieuw logo dat meer het open karakter van onze stichting weerspiegelt en nog sterker het inclusieve en universele karakter van het Goede Nieuws tot uiting brengt. Een plan vormde zich dat online en op afstand haalbaar leek. Het najaar van 2020 vulde zich met de voorbereidingen. Van het zoeken en benaderen van een vormgever, het opnieuw formuleren van onze dromen en visie voor de briefing tot de technisch voorbereiding voor het opnieuw bouwen van de hele website en de digitale 'verhuizing' van alle studiematerialen.

De conclusie van 2020 was dat we de verbinding met onze achterban vooral online en digitaal kunnen blijven zoeken. Daarom zullen we ook doorgaan met een vernieuwde website en een vernieuwde podcast. Waarbij de nadruk komt te liggen op de onderlinge ontmoeting en het gesprek met elkaar van hart tot hart, juist ook in de digitale vormen als de podcast. In de hoop en verwachting dat luisteraars plaats- en tijdonafhankelijk, in hun eigen omstandigheden geraakt worden door Gods Geest en uit welke vorm van isolatie dan ook getild mogen worden.

Wij zijn dankbaar dat we in 2020 opnieuw geïnspireerd zijn geraakt om de blijde Boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde uit te dragen!